OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Společnost VHC Trade spol. s r.o., IČ: 47125667, sídlem Zelený pruh 1560/99, 142 00 Praha 4 – Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13057 (dále jen „VHC Trade“), která je výhradním dovozcem náhradních dílů, komponent a kolejové techniky dodávané na trh společností ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH, společností Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H., Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG a dovozcem další techniky a zařízení užívaných v železniční dopravě (dále jen „předmět koupě“), vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) dále uvedeného znění, které budou užity zejména pro všechny obchodní vztahy mezi VHC Trade a právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími. Na právní vztahy s fyzickými osobami nepodnikajícími se tyto VOP užijí v rozsahu, v němž jejich aplikaci připouští zákon. 

Předmětem těchto VOP společnosti VHC Trade, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané ve vztahu k předmětu koupě a směřují k založení závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je úprava základních obchodních vztahů mezi VHC Trade, či jiným subjektem, který je součástí skupiny VHC, a na konkrétním smluvním závazkovém vztahu se účastní jako prodávající (dále jen „prodávající“), a zákazníkem, který si dále uvedeným způsobem pořizuje od prodávajícího předmět koupě (dále jen „zákazník“). Uzavřením smlouvy dle těchto VOP se zákazník zavazuje, že dodrží veškeré své povinnosti vůči prodávajícímu. V případě, že kupující své závazky poruší, přičemž toto porušení bude mít za následek způsobení majetkové újmy prodávajícímu, pak takovou újmu prodávajícímu zákazník v plné výši nahradí. Prodávající není zavázán vůči zákazníkovi z jakéhokoli jiného právního titulu vyjma kupní smlouvy dle těchto VOP. Zákazník uzavřením kupní smlouvy bezvýhradně přijímá a uznává tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci a na základě uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavírána buď ve formě písemného dokumentu, nebo ve formě dále uvedeným způsobem oboustranně akceptované nabídky prodávajícího, přičemž zákazník akceptací nabídky prodávajícího přistupuje a souhlasí s užitím těchto VOP na právní vztah s prodávajícím. V obou předpokládaných případech tvoří tyto VOP přílohu a nedílnou součást Smlouvy. Tyto VOP platí pro všechny úkony, k nimž dochází mezi prodávajícím a zákazníkem a specifikují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů. Zároveň slouží jako interpretační pravidla při výkladu obsahu práv a povinností účastníků. 

1. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Kupní smlouva se uzavírá mezi prodávajícím a zákazníkem na základě prodávajícím potvrzených objednávek učiněných zákazníkem nebo na základě jednoznačně vysloveného souhlasu zákazníka s nabídkou prodávajícího. Smlouva může mít i písemnou formu samostatného smluvního dokumentu. Objednávku může zákazník učinit písemně, telefonicky nebo elektronicky (e-mailem). Telefonickou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi vždy písemně. 

1.2. Smlouva může být též uzavírána způsobem dle čl. 1.1. VOP na základě dříve uskutečněného výběrového řízení vyhlášeného zákazníkem – veřejným zadavatelem, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVŘ“), jehož se prodávající účastní jako dodavatel. V případě uzavření smlouvy dle ZVŘ se užijí pravidla těchto VOP v rozsahu, ve kterém jejich užití platná právní úprava připouští. 

1.3. Objednávce a nabídce předmětu koupě předchází zpravidla poptávka zákazníka. Zákazník je oprávněn učinit poptávku volnou formou. Prodávající je však oprávněn v souvislosti se zaslanou poptávkou požadovat od zákazníka dodatečné informace týkající se technických parametrů předmětu koupě, množství, jakož i dalších upřesňujících informací. Neposkytne – li zákazník prodávajícímu veškeré doplňující informace, není prodávající povinen se jeho poptávkou dále zabývat. 

1.4. Na základě poptávky doplněné případně o oboustranně odsouhlasené parametry, vč. všech doplňujících informací podstatných pro realizaci zakázky, nebo zákazníkem odsouhlasené nabídky, poptává prodávající předmět koupě u svého smluvního partnera. Po zjištění informací o ceně, množství naskladněných kusů a možných termínech dodání zašle prodávající zákazníkovi nabídku. 

1.5. Nabídka prodávajícího musí vždy obsahovat tyto údaje: 1.5.1. Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo zákazníka tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují zákazníka 

1.5.2. Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo prodávajícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují prodávajícího 

1.5.3. Označení písemnosti slovem „Nabídka“ a referenčním číslem nabídky 

1.5.4. Označení předmětu koupě 

1.5.5. Množství požadovaných kusů předmětu koupě 

1.5.6. Údaj o platnosti nabídky 

1.5.7. Datum, podpis prodávajícího, popř. osoby oprávněné za zákazníka jednat 

1.5.8. Cena předmětu koupě bez DPH a po navýšení o zákonnou sazbu DPH 

1.5.9. Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za prodávajícího 

1.5.10. Termíny dodání 

1.5.11. Náklady na dopravu, vč. obalu 

1.6. V reakci na učiněnou nabídku zašle zákazník prodávajícímu objednávku, která musí vždy obsahovat tyto náležitosti: 1.6.1. Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo zákazníka tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují zákazníka 

1.6.2. Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo prodávajícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují prodávajícího 

1.6.3. Označení písemnosti slovem „Objednávka“ 

1.6.4. Označení předmětu koupě 

1.6.5. Množství požadovaných kusů předmětu koupě 

1.6.6. Datum, podpis zákazníka, popř. osoby oprávněné za zákazníka jednat 

1.7. Akceptací nabídky nebo potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Prodávající si může vyhradit uzavření samostatné písemné kupní smlouvy k předmětu koupě, jejíž návrh předloží po akceptaci nabídky nebo po zaslání objednávky k podpisu zákazníkovi; odepře – li zákazník podpis smlouvy, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, resp. že od uzavřené smlouvy odstoupil. Není-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě, má se za to, že k jejímu uzavření došlo okamžikem, kdy je ze strany prodávajícího doručeno zákazníkovi bezvýhradné přijetí potvrzení objednávky (tj. např. okamžikem doručení faxu, e-mailu či dopisu na adresu zákazníka nebo okamžitě v případě potvrzení telefonem). Prodávající a zákazník se výslovně dohodli, že písemná objednávka nemusí být potvrzena v písemné formě. V případě, že prodávající nepotvrdí doručenou objednávku a dodá zákazníkovi zboží v termínu určeném v objednávce zákazníka či v obvyklé dodací lhůtě, má se za to, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem včasného dodání předmětu koupě. V případě, že přijetí objednávky prodávajícím obsahuje některou změnu či výhradu, považuje se takové potvrzení za nový návrh smlouvy a zákazník, pokud má zájem smlouvu v tomto znění uzavřít, potvrdí nový návrh smlouvy bez zbytečného odkladu. Objednávky je oprávněn písemně potvrzovat/ kupní smlouvu uzavírat jménem prodávajícího jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník. 

1.8. Prodávající si vyhrazuje možnost obnovení jednání o smlouvě v případě shora uvedeným způsobem uzavřené smlouvy, a to zejména tehdy, nastanou – li okolnosti vyšší moci nebo jiné okolnosti nezávislé na jeho vůli. Takovými okolnostmi se rozumí zejména, nikoli však výlučně, změny cen na straně dodavatelů prodávajícího, změny dodacích lhůt z důvodů ležících na straně dodavatelů prodávajícího, válečný stav, přírodní katastrofa, pandemický stav apod. 

1.9. Veškerá ujednání, vč. změn a dodatků kupní smlouvy či předmětu koupě musí být učiněna písemně. 

1.10. Až do okamžiku dodání předmětu koupě může zákazník od smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, že výrobce předmětu koupě je ochoten odebrat objednané zboží zpět. V takovém případě je však zákazník povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši zálohy složené zákazníkem, vždy však nejméně 10 % z kupní ceny předmětu koupě. Nedosahuje-li zákazníkem složená záloha sumy 10 % z ceny předmětu koupě, je zákazník povinen prodávajícímu doplatit zbylou částku do úplné výše odstupného, tj. do 10% ceny předmětu koupě, na které vznikne prodávajícímu nárok, a to ve lhůtě 7 dnů po odstoupení zákazníka od smlouvy. V případě, že výrobce předmětu koupě vysloví s jeho zpětným odběrem svůj nesouhlas, má se za to, že smluvní vztah trvá a zákazník je povinen dostát svým závazkům z uzavřené smlouvy. 

2. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě. Další dohodnutá plnění (např. náklady na přepravu) či tzv. vícenáklady se účtují zvlášť a povinnost je uhradit má zákazník. Zákazník se výslovně zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré vícenáklady, vzniklé změnou původních dispozic a požadavků zákazníka. Tyto náklady budou placeny na základě vyúčtování prodávajícího. Nebudou-li účtované částky zaplaceny ve lhůtě splatnosti, je zákazník povinen platit vedle účtovaných částek i smluvený úrok z prodlení ve výši 0,25% z účtované částky za každý den, po který je s jejím zaplacením v prodlení, a to až do úplného zaplacení. 

2.2. Kupní cena, jakož i jiné platby se hradí na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajícím, případně na základě zálohové faktury, kdy na straně odběratele bude uveden zákazník. Kupní cena je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne předání a převzetí předmětu koupě, pokud není v kupní smlouvě uvedena splatnost delší nebo písemně dohodnuto jinak. Kupní cenu uhradí zákazník na účet prodávajícího, který je uveden v daňovém dokladu (faktuře) či zálohové faktuře. Platbu je třeba identifikovat variabilním symbolem uvedeným na faktuře či zálohové faktuře prodávajícího. Pokud je vystavena ze strany prodávajícího na úhradu kupní ceny či její části zálohová faktura, je prodávající neprodleně po její úhradě vystavit a zákazníkovi zaslat fakturu vyúčtovací (daňový doklad). 

2.3. Kurzová doložka pro cenu v Eur: Dojde–li ke snížení kurzu o více jak 1% ode dne uzavření kupní smlouvy ke dni zdanitelného plnění, má prodávající právo na úpravu kupní ceny poměrně podle příslušného výkyvu kurzu, k němuž došlo v období ode dne uzavření smlouvy do dne zdanitelného plnění. Kurzová doložka pro přepočet ceny do Kč: V případě přepočtu ceny do Kč bude použit kurz ČSOB devize prodej platný v den zdanitelného plnění; dojde – li ke snížení kurzu více jak o 1% ode dne uzavření kupní ke dni zdanitelného plnění, má prodávající právo na úpravu kupní ceny poměrně podle příslušného výkyvu kurzu, k němuž došlo v období ode dne uzavření smlouvy do dne zdanitelného plnění. 

2.4. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu vedle smluvního úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení až do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 1971 NOZ, a sjednávají si, že prodávající má vůči zákazníkovi právo na náhradu škody vzniklé nezaplacením kupní ceny i vedle úroků z prodlení. Prodávající může svým prohlášením v odůvodněných případech tento úrok z prodlení prominout či snížit. Na prominutí není právní nárok. 

2.5. Zákazník může započíst své pohledávky za prodávajícím oproti pohledávkám prodávajícího pouze tehdy, je-li pohledávka zákazníka nesporná a prodávající s tím souhlasí, nebo existuje-li pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. 

3. DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ

3.1. Veškeré dodací termíny nebo dodací lhůty je nutné sjednat písemně. Jsou-li sjednány dodatečné změny kupní smlouvy, které mohou mít vliv na podmínky dodání, dohodnou se též nově dodací termín nebo dodací lhůta. 

3.2. Nedodá-li prodávající předmět koupě ve sjednaném dodacím termínu nebo dodací lhůtě, je prodávající v prodlení. Prodávající neodpovídá za prodlení, které má svůj původ v jednání třetích stran či v jednání zákazníka. 

3.3. Prodlení prodávajícího vylučují okolnosti, které mají povahu vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných překážek. 

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zákazníkovi předmět koupě s konstrukčními a tvarovými změnami, odchylkami v barevných odstínech, které nepředstavují podstatnou změnu předmětu koupě a nebrání běžnému užívání předmětu koupě. Dodání předmětu koupě s takovými změnami se nepovažuje za porušení kupní smlouvy. Údaje o předmětu koupě, vzhledu, rozměrech, hmotnostech, spotřebě pohonných hmot, provozních nákladech apod. v popisu předmětu koupě musí být posuzovány jako orientační a nejsou zaručenými vlastnostmi, ale slouží jako měřítko pro posouzení, zda je předmět koupě bezvadný. Tyto údaje/ parametry je zákazník povinen zkontrolovat při převzetí předmětu koupě, a v případě sporu nesouhlasu s nimi je bezodkladně vytknout v předávacím protokolu. Neučiní-li tak, má se zato, že s výše uvedenými údaji/ parametry souhlasí. V případě sporu o to, zda jsou uvedené vlastnosti vadami či nikoli, jsou rozhodujícím měřítkem pro posouzení věci či konkrétní vlastnosti parametry a informace od výrobce, uvedené v příslušných manuálech vydaných výrobcem. 

4. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

4.1. Zákazník je povinen převzít předmět koupě v den sjednaný v kupní smlouvě (termín dodání) nebo ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě (lhůta dodání). 

4.2. Nepřevezme-li zákazník předmět koupě, jak bylo sjednáno v kupní smlouvě, vyzve ho prodávající k převzetí předmětu koupě písemně. 

4.3. Nepřevezme-li zákazník předmět koupě ani do 14 dnů od doručení výzvy k převzetí předmětu koupě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po zákazníkovi náhradu škod prodávajícímu vzniklých v důsledku porušení smluvní povinnosti zákazníka. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy, z důvodu prodlení na straně zákazníka s převzetím předmětu koupě, dle věty prvé tohoto ustanovení (čl. IV odst. 3 VOP), je zákazník povinen, vedle náhrady škody, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% (slovy: patnáct procent) z kupní ceny předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná nejpozději 10. den po doručení výzvy prodávajícího zákazníkovi k její úhradě. 

4.4. Nepřevezme – li si zákazník výzvu k převzetí předmětu koupě podle čl. IV. odst. 3 VOP na jím uváděné adrese, popř. adrese sídla společnosti, považuje se tato výzva za doručenou 10. dnem ode dne jejího odeslání prodávajícím. 

4.5. Při převzetí předmětu koupě je zákazník povinen si předmět koupě prohlédnout. Má-li předmět koupě závažné vady, je zákazník oprávněn převzetí odmítnout. V případě jiných vad, které nebrání běžnému užívání předmětu koupě, je zákazník povinen tyto prodávajícímu bezodkladně vytknout. Je – li o převzetí předmětu koupě sepisován předávací protokol, učiní tak přímo v předávacím protokolu, podepsaném všemi smluvními stranami; v opačném případě se má za to, že předmět koupě byl v době předání bez zjevných vad. Neodstraní-li prodávající vytčené vady ve lhůtě, kterou zákazník s prodávajícím sjedná písemně, je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, aniž by mu vznikla povinnost uhradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu odstoupením od kupní smlouvy vznikla. 

4.6. Kupující je povinen uplatnit práva z vad a vady prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let ode dne přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě po dobu 12 měsíců od jeho předání a prodlouženou záruku dobu 24 měsíců, pokud se na tom se zákazníkem výslovně dohodnou. 

5.2. Zákazník má v záruční době nárok na odstranění vad i na odstranění vad způsobených následně těmito vadami na jiných dílech předmětu koupě. Postup pro uplatnění vad je následující: 5.2.1. Zákazník může uplatňovat práva vyplývající ze záruky za jakost či z odpovědnosti za vady u prodávajícího v jeho sídle nebo v provozovnách autorizovaných prodávajícím bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistil, v případě vady kryté zárukou však nejpozději v poslední den záruční doby. Zákazník je povinen při uplatnění vady předložit a předat prodávajícímu veškeré doklady a potvrzení o plněních, souvisejících s předmětem koupě, a poskytnutá plnění. Popis projevů vady, která je uplatňována, musí být v takových dokladech/ potvrzeních zaznamenán písemně. 

5.2.2. Odstranění vad krytých zárukou provede prodávající bezplatně a neprodleně výměnou nebo opravou vadných dílů. Vyměněné vadné díly se stávají majetkem prodávajícího. Vznikne-li v důsledku odstranění vady/vad nutnost provést výrobcem předepsanou údržbu, veškeré náklady na její provedení hradí prodávající. 

5.2.3. Na díly namontované při odstranění vady/vad v záruční době se poskytuje záruka do uplynutí záruční doby na předmět koupě. 

5.2.4. Stane-li se předmět koupě v záruční době z důvodu vady provozu neschopným, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. 

5.3. Nelze-li vadu odstranit nebo jsou-li další pokusy o dodatečné odstranění vady nad rámec obvyklých opatření s přihlédnutím k typu vady a současně se jedná o vadu, která znemožňuje řádné užívání předmětu koupě nebo jeho užití činí značně obtížným, je zákazník oprávněn požadovat snížení kupní ceny, či odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Zákazník však v takovém případě nemá nárok na dodání nového předmětu koupě. 

5.4. Zákazník nemá nárok na náhradu ušlého zisku, který mu vznikne po dobu odstraňování vady/vad předmětu koupě. 

5.5. Nárok na záruční plnění zůstává změnou vlastnictví k předmětu koupě v záruční době nedotčen a běh záruční doby se nepřerušuje ani nestaví. 

5.6. Záruka se nevztahuje na vady, které: 5.6.1. zákazník bez zbytečného odkladu neoznámí a neumožní prodávajícímu jejich neprodlené odstranění; 

5.6.2. vzniknou na předmětu koupě jako důsledek toho, že zákazník s předmětem koupě manipulují neodborně a nadužívá jej; 

5.6.3. se vyskytly poté, co na předmětu koupě byla s vědomím zákazníka provedena oprava nebo údržba jinou než prodávajícím autorizovanou servisní dílnou nebo servisní dílnou prodávajícího; 

5.6.4. se vyskytly na předmětu koupě jako důsledek toho, že do předmětu koupě byly namontovány díly, jejichž použití nebylo prodávajícím schváleno, nebo byl předmět koupě upraven způsobem, který prodávající neschválil; 

5.6.5. se vyskytly na předmětu koupě v důsledku toho, že zákazník nedodržel návod k obsluze a neprováděl údržbu předepsanou prodávajícím; 

5.6.6. zákazník nevytkl při převzetí předmětu koupě písemně v předávacím protokolu, ačkoli se jednalo o vady zjevné/ zjistitelné běžnou prohlídkou. 

5.7. Záruka se nevztahuje na vady, které mají charakter běžného opotřebení vzniklé užíváním předmětu koupě. 

5.8. Záruka za jakost zaniká uplynutím doby uvedené v odst. 1. tohoto článku. Doba, po kterou jsou řádně uplatněné vady odstraňovány se do záruční doby nezapočítává. 

5.9. I po uplynutí záruční doby má zákazník a nárok vůči prodávajícímu z titulu vadného plnění, kdy pro uplatnění nároku z vadného plnění platí postup a pravidla jako v odst. 3 až 8 tohoto článku. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství a smluvní strany se zavazují, že je nesdělí třetím osobám s výjimkou plnění svých zákonných povinností, zejména daňových povinností, povinností vést řádně účetnictví, a dalších souvisejících povinností. 

6.2. Zákazník souhlasí s tím, že veškeré jejich osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně. Poskytnutí telefonního čísla a emailu je dobrovolné z důvodu zajištění komunikace se zákazníkem a/nebo leasingovou společností. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje všech svých klientů zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení „GDPR“). Kompletní zásady zpracování osobních údajů ve společnosti VHC jsou k dispozici na webových stránkách https://www.vhctrade.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 

6.3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Prodávající bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí tohoto ustanovení. 

6.4. Všechny vztahy smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP, které nejsou v těchto VOP upravené, jakož i výklad těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že ustanovení VOP a kupní smlouvy se liší, mají přednost ustanovení v kupní smlouvě. 

6.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace a výkladu těchto VOP (dále jen „spory“) budou řešit smírnou cestou – dohodou. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP, anebo spory vzniklé na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušným soudem ČR. Místní příslušnost soudu se řídí a bude určena dle sídla prodávajícího, tedy místně příslušným soudem pro rozhodování sporů je Obvodní soud pro Prahu 4, případně Městský soud v Praze. 

6.6. Zákazník souhlasí s tím, že pokud se dostane do prodlení v platbě, převede svůj podnik na třetí osobu přímo či nepřímo nebo zruší svůj podnik nebo ukončí s prodávajícím jednostranně obchodní spojení nebo je proti nim zahájeno insolvenční či exekuční řízení, budou všechny pohledávky prodávajícího od takové chvíle okamžitě splatné. 

6.7. Zákazník akceptuje tyto VOP jako součást všech následných kupních smluv, uzavřených s prodávajícím, pokud nebude dohodnuto jinak. 

7. PLATNOST A ÚČINNOST VOP

1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.8.2023